Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Поскiльки в Українi припадає 20 кв. м. житла на людину, а в Нiмеччинi бiльше - 45, проблема житла залишається нагальною

16.06.10  
Позаду п`ять мiсяцiв 2010 року. На жаль, результати роботи будiвельної галузi за цей час невтiшнi. Порiвняно з аналогiчним перiодом 2009 року, обсяги будiвельних робiт впали на 21,4%, освоєно лише 5,7 мiльярда гривень.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Гiрше спрацювали пiдприємства 24 регiонiв країни. Найбiльшi мiнуси - у Чернiгiвськiй областi. Зростання на 10% зафiксоване лише на Полтавщинi, та й то завдяки будiвництву та капiтальному ремонту газопроводiв. В iнших областях обсяги будiвельних робiт суттєво зменшилися. Причому понад третину загального об`єму було виконано чотирма областями: Донецькою, Харкiвською, Днiпропетровською та Полтавською. У Києвi, де реалiзовано 27% загальнодержавних проектiв, обсяги будiвництва впали на чверть. Результати роботи пiдприємств галузi теж безрадiснi: з них вижило лише 60%, а iншi 40% знаходяться на межi банкрутства або припинили дiяльнiсть. Така ж картина спостерiгається i у сферi будiвельних матерiалiв: обсяги виробництва гранiту, гiпсу i цементу знизилися майже в пiвтора рази. Тобто про вихiд будiвництва iз занепаду говорити зарано. Зазвичай ця галузь першою входить в кризу i останньою з неї видряпується. Оскiльки фiзичнi i юридичнi особи будують за рахунок прибуткiв, отриманих на етапi розвитку економiки, а в умовах кризи прибутки мiнiмальнi, отже, на зростання обсягiв будiвництва розраховувати не варто. У цей перiод держава повинна стимулювати введення в експлуатацiю житла та збiльшення обсягiв будiвництва. Показники першого кварталу в Українi - 1,5 мiльйона квадратних метрiв загальної площi, що на 14% бiльше, нiж у вiдповiдний перiод 2009 року. Однак данi цифри не повиннi вводити в оману. Високий показник введення обсягу житла - 69% - вирахувано завдяки початку експлуатацiї приватних будинкiв. Майже половина з них введена завдяки рiшенню уряду Тимошенко про спрощену процедуру приймання в експлуатацiю об`єктiв самостiйного будiвництва: люди оформили власнiсть на давно побудованi хати. Оскiльки забезпеченiсть громадян житлом, як мiнiмум, удвiчi менша за країни Європи - в Українi 20 квадратних метрiв на людину, а в Нiмеччинi бiльше 45 квадратних метрiв, - проблема житла залишається нагальною. Як вiдомо, кожен працюючий будiвельник забезпечує роботою представникiв ще шести галузей промисловостi. Це виробництво будматерiалiв, металургiя, хiмiчна промисловiсть i, звичайно ж, "бiлi комiрцi": рiелтори, працiвники БТI та багато iнших установ, якi працюють поруч з будiвельниками та архiтекторами. Що потрiбно зробити для пiдвищення обсягiв будiвництва житла в Українi? Для початку слiд застосовувати практику уряду Тимошенко з добудови житла, готового на 50-70%, пише економiчна правда. Такий пiдхiд не тiльки завантажує будiвельникiв роботою, а й дозволяє уникати "Елiта-Центрiв", бо це будинки, якi зводилися за кошти громадян. Державний бюджет 2010 року мiстить 2 мiльярди гривень для покращення стану фiнансування будiвництва: на зменшення вiдсоткiв за кредитами, якi повиннi бути наданi забудовникам, та на iпотечне кредитування громадян. На жаль, досi не розроблений механiзм використання цих коштiв. Банкiри готовi кредитувати галузь за зниженими вiдсотками, якщо держава компенсує їхнi витрати. Вони обiцяють ставки 14-18%, але при цьому ставлять нереальнi умови застави. Тимчасом бiльшiсть фiрм уже давно заклали майно. Щоб отримати кредити, забудовникам потрiбно повернутися до застави майнових прав. Зараз же вiдсотки, за якими банки надають позики, - 30% - унеможливлюють кредитування. Якщо це питання вирiшиться, цi 2 мiльярди гривень працюватимуть. Скiльки з них пiде на кредитування забудовникiв та на зменшення ставок позик для населення - невiдомо. Другий аспект - будiвництво доступного житла. Деякi мiста вже приготували для цього майданчики та визначили недобудованi житловi будинки. Наступне. Великим обтяженням для будь-якого забудовника є "опосередкована вартiсть", яку запровадило Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва. Колись, на початку становлення самостiйностi України, закон про цiни при визначеннi вартостi будiвництва був прогресивним. Вiн був потрiбен, оскiльки нiхто не знав, як складати реальну вартiсть будiвництва у ринкових умовах. Зараз же "опосередкована вартiсть", яка визначається на основi цього закону, заганяє будiвельникiв у глухий кут, оскiльки не враховує особливостi регiонiв та технiчнi умови, наданi пiд зведення того чи iншого об`єкта. Будiвельники не можуть скористатися допомогою держави, бо не вкладаються в "опосередковану вартiсть". Мiнрегiонбуд роз`яснив правила застосування "опосередкованої вартостi", вказавши, що цiна метра житла не стосується технiчних умов на мережi, якi пiдводяться до будинкiв. Але нiхто не звертає увагу на це роз`яснення. Зараз визначено середню цiну за квадратний метр доступного житла у розмiрi 4 200 гривень, але вона не вiдповiдає ринковим вимогам. Забудовники зазнали втрат, що призвело до зменшення i так малих обсягiв будiвництва житла. Цю застарiлу методику потрiбно скасовувати. Тим паче, що вартiсть будiвництва, яке користується державною пiдтримкою, проходить державну експертизу. Якщо Мiнрегiонбуд i уряд довiряють власнiй державнiй експертизi, то "опосередкована вартiсть" є додатковим бюрократичним бар`єром, який шкодить справi. Крiм того, часто лiва рука не знає, що робить права. Так, пiд час будiвельного буму цiна тонни арматури пiднялася до 10 тисяч гривень за тонну. Пiд час кризи вона знизилася до 4 тисяч гривень, а у 2010 роцi - виросла до 7 тисяч гривень. При цьому уряд каже, що вiн отримує дешевий газ i зберiг пiльги для металургiв, але нiхто не контролює вартiсть будiвельних матерiалiв. Якщо для визначення цiни метра житла вводяться фiксованi обмеження, то необхiдно прийняти рiшення, що вони не стосуються вартостi мереж та iнших умов будiвництва. Держава має встановити контроль за вартiстю будматерiалiв, якi йдуть на зведення доступного житла. Обмежувати його вартiсть треба, але це слiд робити шляхом обмеження прибутку будiвельниками та постачальниками матерiалiв, а також встановлення контролю за вiдрахуваннями до мiсцевих бюджетiв. Великою пiдмогою для зменшення вартостi житла було б рiшення про зняття ПДВ з вартостi цього виду будiвництва. Тим бiльше, що такий досвiд в країнi уже є, i вiн себе виправдав. А Мiнпаливенерго потрiбно вiдпрацювати порядок передачi та компенсацiї збудованих енергомереж на баланс експлуатуючих органiзацiй. Потребує серйозного обговорення i процедура здачi такого житла в експлуатацiю. Через встановлення фiксованої низької цiни квадратного метра доступного житла будiвельники пiд час виконання оздоблювальних робiт застосовують низькоякiснi матерiали. Пiзнiше 90% мешканцiв роблять ремонт заново. На етапi початку будiвництва слiд враховувати побажання мешканцiв щодо оздоблення, наявностi у квартирах фаянсу, газових або електричних плит. У бiльшостi випадкiв перевага надавалась би квартирам, у яких поштукатурено стiни та зроблено стяжки, нiж квартирам з неякiсним ремонтом, у яких до заселення потрiбно зривати з пiдлоги лiнолеум, знiмати унiтази та умивальники. Наступна проблема - видiлення землi пiд будiвництво доступного житла. Цi майданчики повиннi мати мiнiмальне фiнансове навантаження для забудовникiв. I це одне з основних завдань уряду, мiсцевих рад та адмiнiстрацiй. Можна без особливих витрат подвоїти будiвництво доступного житла, якщо будуть прийнятi поправки до законодавства. Десятирiчний досвiд Києва показує: якщо держава гарантує громадянам доплату 30-50% вартостi житла, то люди готовi робити перший внесок за рахунок доступного кредиту або власних заощаджень. Якби нинi влада гарантувала у бюджетi-2011, наприклад, 2 мiльярди гривень на будiвництво доступного житла, то 4 мiльярди гривень можна було б отримати вiд населення вже зараз. Це подвоїло б кiлькiсть будинкiв, закладених у 2010 роцi. Ще одна проблема - низький рiвень довiри населення до забудовникiв. Його потрiбно вiдновлювати, але це неможливо без пiдтримки мiсцевих адмiнiстрацiй. Їх завдання - справедливий конкурсний вiдбiр фiрм та реклама таких проектiв серед населення. Тодi люди повiрять i вкладатимуть кошти у зведеня недорогих квартир. Це має стати основним показником роботи адмiнiстрацiй. Зараз чимало керiвникiв областей i мiст не зацiкавленi у розвитку цього виду будiвництва. Вони навiть не знають, що треба робити для добудови об`єктiв з високим рiвнем готовностi. Досi гальмується проведення земельних аукцiонiв у мiстах. Залишається стара практика: продається дiлянка, i забудовник, який її купує, навiть не знає, що вiн може там звести, бо проект розробляється пiсля отримання надiлу. Є питання, якi потребують не коштiв, а полiтичної волi влади. Зараз дозвiл на будiвництво котеджу надається за тiєю ж схемою, за якою споруджується багатоповерхiвка. За словами однiєї жительки Днiпропетровська, для узаконення свого житла вона заплатила комунальникам 10 тисяч гривень i витратила рiк часу. Запровадження будiвельного паспорта, який одночасно буде дозволом на проведення робiт, дозволить громадянам приходити до мiсцевої адмiнiстрацiї лише один раз. Введення заявочного способу спорудження житла збереже час i грошi людей - тодi вони спокiйно будуватимуть свої будинки. Потрiбно заборонити щороку змiнювати генеральнi плани, як це робить Київська мiська рада. Необхiдно вiдмовитися вiд мiстобудiвного обґрунтування, оскiльки воно нiвелює генплан i шкодить справi. Зараз обґрунтовується що завгодно, навiть зведення багатоповерхiвок в iсторичнiй частинi мiст. Треба поступово переходити до передачi функцiй державних адмiнiстрацiй самоврядним органiзацiям архiтекторiв i будiвельникiв. Це скоротить шлях до видачi дозволiв на початок будiвництва. Парламент має узаконити цi змiни. Юрiй Сербiн, заступник голови комiтету Верховної ради з питань будiвництва, мiстобудування та житлово-комунального господарства, фракцiя БЮТ

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
 2. Как правильно выбрать этаж
 3. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 4. Установка программного обеспечения на ПК
 5. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 6. Онлайн казино в Украине — «КОСМОЛОТ»: бонусы
 7. Как правильно выбрать этаж
 8. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 9. Установка программного обеспечения на ПК
 10. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 11. Польза влажности воздуха для детей
 12. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 13. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 14. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 15. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 16. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
 17. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
 18. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
 19. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
 20. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
 21. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
 22. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
 23. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
 24. Межкомнатные двери и стиль
 25. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинетРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта