Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Податок на доходи фiзосiб: бiдним бути дорого

20.12.10  
Чиновники i полiтики декларують мiзернi статки, але їздять на дорогих авто i живуть у дорогих будинках. При цьому не було жодного випадку, щоб хоч одного з них посадили в тюрму. Безкарнiсть їм гарантують статус i посада.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
"Економiчна правда" продовжує цикл матерiалiв з аналiзом ключових змiн, прийнятих у Податковому кодексi. Податок на доходи фiзичних осiб в Українi є одним з найбiльш проблемних. Основний фiскальний тягар несуть найбiднiшi, тодi як заможнi громадяни через безкарне приховування доходiв сплачують чисто символiчнi суми. Навiть запровадження у 2004-2007 роках найнижчої ставки в Європi в розмiрi 13% не змусило їх легалiзувати реальнi статки. Через це полiтику "пряника" в адмiнiструваннi податку треба було давно згорнути i почати жорстку боротьбу з ухилянням вiд сплати податку. Проте розробники Податкового кодексу зосередилися на вирiшеннi менш актуальних проблем. Податок з доходiв фiзичних осiб у захiдних економiчно розвинутих країнах є головним фiскальним податком. Це обумовлено специфiкою захiдної фiлософiї податкової полiтики. Однiєю з головних функцiй системи державних фiнансiв країн ЄС є забезпечення високих соцiальних стандартiв життя населення. Оскiльки соцiальнi трансферти є механiзмом вирiвнювання доходiв рiзних верств населення, логiчно, що їх розмiр має залежати вiд рiвня добробуту громадян. Для формування справедливої i зрозумiлої системи державних фiнансiв у багатьох європейських країнах видатки на соцiальнi трансферти i соцiальне страхування фiнансуються лише з надходжень вiд податку на доходи фiзосiб. Така модель економiчно рацiональна, полiтично обґрунтована i соцiально справедлива. Справдi, навряд чи доцiльно спрямовувати на соцiальнi цiлi доходи вiд акцизного збору на iмпорт та виробництво нафтопродуктiв, який сплачується власниками транспортних засобiв, як це вiдбувається в Українi у 2010 роцi. Цей фонд мав використовуватися для фiнансування дорожнього господарства. З технiчної точки зору, податок з доходiв громадян характеризується легкiстю його адмiнiстрування за умови високої платiжної дисциплiни та ефективної системи контролю за достовiрнiстю та повнотою декларування доходiв громадян. У країнах ЄС-27 надходження даного податку в середньому становлять 8,1% ВВП, хоча у рамках регiону цей показник вiдчутно коливається: вiд 2,8% у Словаччинi до 25,3% у Данiї. Ставки податкiв теж варiюються: вiд 15% у Латвiї до 53,7% у Бельгiї. Цiкаво, що у регiонах з ефективними податковими системами - Захiднiй Європi i США - персональний податок має тенденцiю до прогресивностi, тодi як у нових членах ЄС переважно застосовується плоска шкала. В Українi податок на доходи фiзичних осiб теж вiдiграє значну фiскальну роль. Його доходи сягають 4,9% ВВП або 21,4% податкових надходжень зведеного бюджету. Разом з тим, вiн має серйознi внутрiшнi фундаментальнi вади, якi негативно впливають на сприйняття його суспiльством. Ключовою проблемою є те, що податок з доходiв фiзичних осiб в Українi не є нейтральним i соцiально справедливим. Бiднi верстви населення у структурi власних витрат сплачують значно бiльший обсяг коштiв, нiж заможнi. Це обумовлено тим, що для бiльшостi громадян з невисокими статками єдиним джерелом доходу є зарплата. Оскiльки функцiї утримання податку покладенi на роботодавця, можливостi мiнiмiзацiї у штатних працiвникiв невеликi. Перелiк же пiдстав для легiтимного зменшення рiвня податкового тиску на зароблений дохiд - обмежений. Податкова знижка iснує лише для тих осiб, загальний дохiд яких не перевищує мiнiмальний прожитковий мiнiмум. В принципi, це позитивна європейська практика, проте номiнальний прожитковий мiнiмум в Українi дуже далекий вiд реального. Навiть тi громадяни, якi мають дещо вищий дохiд, часто є бiдними, хоча держава розглядає їх як платоспроможних. А от у громадян з високим рiвнем доходiв, у яких зарплата - лише одне з джерел доходiв, мають низку можливостей для зменшення фiскального тиску. По-перше, у них бiльшi можливостi щодо ухиляння вiд сплати податкiв через певний соцiальний i майновий статус. Бiльшiсть чиновникiв i полiтикiв декларують мiзернi статки, але їздять на дорогих авто i живуть у дорогих будинках. При цьому за останнi роки не було жодного випадку, щоб хоч одного з них притягнули до кримiнальної вiдповiдальностi. Бiльш широкi права i безкарнiсть забезпечуються статусом i посадою. По-друге, до прийняття Податкового кодексу пасивний iнвестицiйний дохiд взагалi не оподатковувався. Очевидно, що така система була вигiдна передусiм заможним людям: щоб робити iнвестицiї, необхiдно заробляти великi кошти. По-третє, в Українi iснує законодавче "верхнє" обмеження розмiру зарплати, на яку нараховують страховi внески. У 2010 роцi воно становить 13 830 гривень. Навiть якщо зарплата становить 1 мiльйон гривень, для визначення внескiв на соцiальне страхування буде застосовуватися база у розмiрi названої суми. Така система дозоляє знижувати фiскальний тиск в мiру збiльшення заробiтної плати. Загалом, податок з доходiв фiзосiб в Українi є регресивним: чим менше заробляєш, тим бiльше платиш. Вiдтак бiльшу частину бюджетних надходжень даного податку формують громадяни з невеликою заробiтною платою. У країнах ЄС попри високi ставки податку основний фiскальний тягар несуть заможнi громадяни. Для бiдних активно застосовується податкове вираховування: певний рiвень доходу, який виключається з бази оподаткування. Так, у Словаччинi вiд цього виду оподаткування звiльняються особи, рiчний дохiд яких не перевищує 4 тисячi євро. При цьому розмiр вираховувань може бути збiльшений на певнi суми видаткiв громадянина, наприклад, на оплату освiти. Крiм того, оподаткування доходiв найбiднiших верст населення, що перевищують прожитковий мiнiмум, але не є великими, часто здiйснюється за зниженими ставками. У Великий Британiї - 10%, тодi як для найзаможнiших iснує ставка 50%. У Португалiї - 10,5% i 42%, у Францiї - 14,8% i 45,8% вiдповiдно. Завдяки цим заходам реальна ставка податку на дохiд незаможних громадян у країнах ЄС є або вiд`ємною, коли бюджет надає субсидiї, або вкрай низькою. Наприклад, за даними Нацiонального iнституту стратегiчних дослiджень, для найманого працiвника, який отримує дохiд на рiвнi середньої зарплати i має на утриманнi двох дiтей i дружину, реальна податкова ставка у Нiмеччинi становить мiнус 2,8%, у Грецiї - 0,6%, в Iспанiї - 3,4%, у Великiй Британiї - 8,7%. В Угорщинi, Польщi, Словаччинi i Чехiї фактичний рiвень оподаткування коливається вiд мiнус 5,3% у Словаччинi до 5,3% у Чехiї. Отже, найбiднiше населення країн ЄС або взагалi не сплачує персональний податок, або сплачує невелику частку доходу. Це приклад ефективного застосовування принципу соцiальної справедливостi податкових систем. В Українi ж реальна ставка податку на доходи фiзосiб для такого найманого працiвника становить 14,5% з урахуванням так званої податкової пiльги. Вища, нiж в Українi, ставка оподаткування сiмей з низькими та середнiми доходами тiльки у скандинавських країнах - 24-26% та Бельгiї - 15,2%. При цьому поняття "низький дохiд" в Українi i скандинавських країнах вiдчутно рiзниться. Прийнятий Податковий кодекс у питаннi податку на доходи фiзосiб мiстить низку позитивних новацiй, хоча й не вирiшує проблем щодо ухиляння вiд сплати податку та зменшення фiскального тиску на доходи незаможних громадян. Обумовлено це тим, що нинi ключове завдання уряду - збiльшення доходiв бюджету, тому бiльшiсть змiн спрямованi на реалiзацiєю цiєї мети. Ключовi новацiї у функцiонуваннi податку з доходiв фiзичних осiб такi. Запровадження де-факто прогресивної ставки податку. Податковий кодекс зберiг ставку податку на рiвнi 15% як основну, але запровадив низку додаткових ставок, що роблять цей податок прогресивним. Зокрема, пiдвищена ставка у розмiрi 17% застосовується у разi, якщо загальна сума доходiв, отриманих платником у звiтному податковому мiсяцi, перевищує десятикратний розмiр мiнiмальної заробiтної плати. Ця норма абсолютно обґрунтована попри те, що закономiрно викликає невдоволення. Водночас, без пiдвищення ефективностi роботи податкової служби у справi виявлення незадекларованих доходiв це не призведе до очiкуваного зростання надходжень податку з фiзичних осiб. Кодекс також запровадив знижену ставку податку. Ставка у розмiрi 10% буде застосовуватися до оподаткування зарплати шахтарiв i працiвникiв державних воєнiзованих аварiйно-рятувальних служб. Практика диференцiацiї ставки залежно вiд виду дiяльностi малоефективна. Вона лише ускладнить адмiнiстрування податку i однозначно спровокує лобiювання запровадження знижених ставок для iнших категорiй робiтникiв. Бiльш рацiональним рiшенням було б встановлення названим категорiям працiвникiв доплат за складний та шкiдливий характер працi. Запровадження широкого перелiку механiзмiв зниження податкового тиску на доходи громадян. Податковий кодекс передбачає три види виняткiв, якi зменшують фiскальний тиск на доходи населення. 1. Доходи, якi не включаються до бази оподаткування. До них належить широкий перелiк рiзних статей доходiв, якi з економiчної точки зору не призводять до суттєвого збiльшення статкiв громадян i мають цiльовий соцiальний характер. На жаль, при визначеннi бази оподаткування не враховується сума доходiв, отриманих у виглядi процентiв, нарахованих на емiтованi Мiнфiном цiннi папери. Так, уряду конче необхiднi додатковi ресурси, проте, враховуючи запровадження 5-вiдсоткової ставки на доходи iнших iнвестицiйних iнструментiв, ця норма порушить принцип нейтральностi податку, оскiльки змiнює поведiнку iнвесторiв. 2. Податковi знижки, якi звужують базу оподаткування. Знижка дає право на зменшення рiчного оподатковуваного доходу на суму пiдтверджених витрат. За Податковим кодексом, такими можуть бути: частина суми процентiв, сплачених за iпотечним кредитом, пожертви неприбутковим органiзацiям, плата за освiту i лiкування, додатковi страховi i пенсiйнi внески, витрати на переобладнання транспорту на бiоетанол або газ, придбання або зведення доступного житла. Загальна сума податкової знижки не може перевищувати суми рiчного загального оподатковуваного доходу платника податку. 3. Податковi соцiальнi пiльги, якi зменшують мiсячний оподатковуваний дохiд, отриманий вiд одного роботодавця у виглядi зарплати. Податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом мiсяця як зарплата, якщо його розмiр не перевищує мiсячного прожиткового мiнiмуму для працездатної особи, помноженого на 1,4. Податкова соцiальна пiльга становить 100% розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи i особи, яка утримує двох i бiльше дiтей до 18 рокiв, 150% - для одиноких батькiв, якi утримують дiтей з обмеженими можливостями, учнiв, студентiв, аспiрантiв, учасникiв бойових дiй, чорнобильцiв. Крiм того, податкова соцiальна пiльга становить 200% розмiру прожиткового мiнiмуму для громадян, якi отримали звання Героя, для учасникiв бойових дiй, iнвалiдiв першої i другої груп, колишнiх в`язнiв концтаборiв. Податкова соцiальна пiльга є єдиним механiзмом у Податковому кодексi, який чiтко спрямований на зниження податкового тиску на доходи незаможних. У той же час, перелiк соцiальних податкових пiльг є вкрай обмеженим i недостатнiм. Вiн значно вужчий, нiж перелiк пiдстав, що дають право на податкову знижку, яка зменшує фiскальний тиск на доходи заможних громадян. В Українi ситуацiя така, що взяти iпотечний кредит можуть лише громадяни з доходом вище середнього. Розробники Податкового кодексу не придiлили достатньої уваги проблемi вiдновлення принципу справедливостi податку. Це пояснюється тим, що бiльшу частину доходiв бюджету вiд справляння податку на доходи фiзичних осiб формують незаможнi громадяни. Вiдчутне фiскальне послаблення щодо них призведе до колосальних втрат бюджетних коштiв. Оподаткування пасивного iнвестицiйного доходу. Позитивною новацiєю стало запровадження оподаткування всього спектра пасивних iнвестицiйних доходiв. За ставкою 5% будуть нараховуватися зобов`язання з наступних джерел доходу. Процентний дохiд вiд депозитiв, процентний дохiд за iменним ощадним депозитним сертифiкатом, процент на депозит у кредитнiй спiлцi, дохiд за виплатами компанiї, яка керує активами iнституту спiльного iнвестування. Також сюди належать доходи за iпотечними цiнними паперами, вiдсотки, отриманi власником облiгацiї вiд їх емiтента, доходи за сертифiкатом фонду операцiй з нерухомiстю, доходи за дивiдендами. Європейська практика взагалi розглядає доходи з названих джерел лише як одну з форм доходiв громадянина, а тому вони пiдлягають оподаткуванню за основною ставкою. Зрозумiло, що отримувати дохiд з названих джерел мають можливiсть заможнi люди, тому застосування зниженої ставки є досить дискусiйним. Крiм того, останнiм часом бiльшiсть європейських країн вiдмовляються вiд оподаткування дивiдендiв. Вважається, що корпорацiя - це лише форма органiзацiї бiзнесу, а доходи вiд нього вже оподаткованi на стадiї оподаткування прибутку. В умовах, коли дивiденди не оподатковуються, їх виплата стає привабливим каналом отримання iнвестором прибутку вiд майнових прав замiсть iнших схем, на кшталт виведення прибутку в офшори. Це пiдвищує прозорiсть корпоративного сектора, покращує фiнансовi результати корпорацiй, зменшує практику мiнiмiзацiї податку на прибуток. Запровадження податку на дивiденди призведе лише до того, що їх нiхто не буде платити. Вiтчизнянi бiзнесмени мають безлiч iнших схем легiтимiзацiї доходiв. У даному контекстi оподаткування дивiдендiв видається необґрунтованим. Загалом, Податковий кодекс у питаннi адмiнiстрування податку з доходiв фiзосiб не зменшив фiскальний тиск на доходи бiдних, пiдвищив його для багатших громадян, якi мають депозити чи володiють корпоративними правами, i не зробив жодного кроку щодо боротьби з ухиленням вiд сплати податкiв мiльйонерами. Проблема соцiальної несправедливостi даного податку залишилася невирiшеною.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Косметологическое оборудование от лучших производителей по адекватной стоимости
 2. Качественные жалюзи для окон - как выбрать?
 3. Практичное строительство домов под ключ в Киеве
 4. Pin Up казино – поиск официального сайта заведения
 5. Как выбрать букмекерскую контору по отзывам
 6. Косметологическое оборудование от лучших производителей по адекватной стоимости
 7. Ігрові автомати у онлайн казино online-kazino.com.ua
 8. Казино з комфортними умовами для гри та реальними шансами на виграш
 9. Мечта о золотом городе – казино Эльдорадо
 10. Открытие наземных игровых залов казино
 11. Бездепозитные бонусы в казино для легкого старта игры на деньги
 12. Ставки на футбол на официальном сайте БК Parimatch
 13. Качественные жалюзи для окон - как выбрать?
 14. Что делать, если бухгалтер ворует деньги?
 15. Приобрести квартиру в Киеве и Киевской области удобно и выгодно с помощью портала «Столичная недвижимость»
 16. Самые распространенные ошибки при покупке квартиры
 17. Эксклюзивные и стильные кроссовки известного бренда по адекватной цене
 18. Вход в личный кабинет Монслот для начала игры на гривны
 19. Высокоинформированный и надежный гид в мире спортивных прогнозов
 20. Бренд Gold Cup и его особенности
 21. Онлайн казино Фаворит Украина
 22. Особенности осуществления аренды недвижимости в Киеве
 23. Новые квартиры по ценам от застройщика в современном ЖК Yekta Kingdom Trade CenterРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Рассылка по недвижимости

Прорекламируйте свои объекты, заявки и бизнес! Более 16000 подписчиков. Самые низкие в Украине тарифы!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта