Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

ПДВ: тиск збiльшиться, доходи - нi

5.01.11  
Здавалося б, кодекс мiстить достатньо iнструментiв для збiльшення доходiв бюджету вiд сплати ПДВ вищими темпами, нiж це дозволяє зростання економiки. Однак, згiдно з бюджетом-2011, очiкування уряду стосовно цього податку досить помiрнi. Загальнi надходження вiд його сплати мають зрости лише на 3,4%.
Что Вы об этом думаете ? Сказать
"Економiчна правда завершує цикл матерiалiв, присвячених аналiзу ключових змiн, прийнятих у Податковому кодексi. Одним з головних завдань податкової реформи було пiдвищення фiскальної ефективностi ПДВ. Для цього у Податковому кодексi уряд запровадив додатковi вимоги та обмеження для платникiв податкiв з метою перекриття схем мiнiмiзацiї нарахування податку, а також розширив повноваження контролюючих органiв. Проте аналiз бюджету-2011 показує, що на вiдчутний прогрес у цiй сферi уряд не розраховує. Вiдтак постає питання щодо ефективностi запропонованих iдей. В останнi роки через недолiки адмiнiстрування i проблеми вчасного вiдшкодування ПДВ на адресу цього податку лунала колосальна кiлькiсть критичних зауважень. Уряд не влаштовувало те, що через застосування схем мiнiмiзацiї бюджет втрачав мiльярди, бiзнес - те, що уряд використовував ПДВ для латання бюджетних дiрок. Через значнi масштаби проблем з ПДВ ця тема стала надмiрно полiтизованою. Доходило до того, що iноземнi iнвестори, якi працюють в Українi, зверталися до своїх урядiв з проханням посприяти вiдшкодуванню податку українською владою. Бiльше того, окремi полiтики та вищi чиновники захопилися небезпечними iдеями на кшталт скасування податкового кредиту або самого ПДВ. Перша пропозицiя викривила би сам змiст ПДВ i перетворила його у багатостадiйний податок з брутто обiгу iз ставкою 20%. Дискусiя ж стосовно скасування ПДВ часто закiнчується пiсля актуалiзацiї питання щодо джерел покриття недоїмки у розмiрi третини доходiв державного бюджету, яка виникне пiсля реалiзацiї такої пропозицiї. В Українi ПДВ став чинником негативних тенденцiй в економiцi, однак у свiтi це ефективний податок з обiгу. Крiм того, вiн є обов`язковим податком у ЄС. В Українi законодавство передбачає необхiднiсть гармонiзацiї податкової системи з європейськими стандартами, вiдтак ПДВ у Податковому кодексi був очiкувано збережений. Трохи змiнилося лише його адмiнiстрування. Розробники документа намагалися вирiшити комплекс завдань: перекрити найбiльш поширенi схеми мiнiмiзацiї оподаткування, вирiшити проблему з вiдшкодуванням податку, а також знизити внутрiшнi цiни зерно та металобрухт. Оскiльки ПДВ є ключовим фiскальним податком, на який припадає бiльш нiж половина податкових надходжень, то головним завданням для розробникiв Податкового кодексу був саме перший блок. Ключових новацiй кiлька. 1. Обмеження можливостi добровiльної реєстрацiї платником ПДВ. Пiдприємствам, сума постачання товарiв i послуг яких не перевищує 300 тисяч гривень, зберегли право на добровiльну реєстрацiю. Проте обов`язковою вимогою реєстрацiї став загальний обсяг постачання за останнi 12 календарних мiсяцiв iншим платникам ПДВ, який повинен бути не меншим вiд 50% вiд сукупного постачання. Тобто, щоб стати платником ПДВ, новiй фiрмi слiд пропрацювати, як мiнiмум, рiк. Ймовiрно, таке обмеження має унеможливити роботу компанiй-одноденок, що використовуються для виписки необґрунтовано завищених податкових накладних, якi iншi компанiї зараховують до податкового кредиту, мiнiмiзуючи нарахування ПДВ. 2. Заборона реєстрацiї платниками ПДВ суб`єктiв господарської дiяльностi, що є платниками єдиного податку. Це рiшення, очевидно, обумовлене намаганнями звузити практику використання фiрм-одноденок, якi часто є платниками єдиного податку, для мiнiмiзацiї ПДВ, а також звузити ареал застосування спрощеної системи оподаткування. Платники єдиного податку зможуть компенсувати сплату вхiдного ПДВ лише через пiдвищення цiн на свою продукцiю - на тi ж 20%. За таких умов будь-яке пiдприємство-покупець, яке є платником ПДВ, надасть перевагу спiвпрацi з постачальником-платником ПДВ, оскiльки зможе зарахувати сплачений податок до податкового кредиту. Це чергова норма кодексу, яка зводить спектр контрагентiв платникiв єдиного податку до фiзичних осiб. 3. Виведення з об`єктiв оподаткування ПДВ операцiй з надання консультацiйних, iнжинiрингових, iнженерних, юридичних, бухгалтерських послуг, а також послуг з розробки, постачання i тестування програмного забезпечення. Ця норма повинна перекрити схеми мiнiмiзацiї сплати ПДВ та прибутку пiдприємств. Без права виписувати податковi накладнi обсяг оплати названих послуг повинен зменшитися до економiчного обґрунтованого. Надмiрно iнтенсивно користуючись названим перелiком послуг, фiрми не матимуть змоги зменшити свої податковi зобов`язання з ПДВ. Якщо зменшаться витрати на цi послуги, то вiдповiдно також зросте база оподаткування податку на прибуток. 4. Обмеження термiну дiї податкових накладних, якi дають право на зарахування сплаченого ПДВ до податкового кредиту. Згiдно з Податковим кодексом, фiрма має право включити до податкового кредиту суму ПДВ, сплата якого пiдтверджена податковою накладною, виписаною не пiзнiше, нiж за 365 днiв. Для тих платникiв податку, що застосовують касовий метод, - 60 днiв. Роз`яснення ДПА - у законi про ПДВ дане питання не виписане - дозволяло це зробити в будь-який момент протягом трьох рокiв з дня виписки накладної. Практика, коли пiдприємство раптово знаходить податкову накладну дворiчної давнини i на цiй пiдставi розширює податковий кредит, часто свiдчить про застосування фiрм-одноденок. Трьох рокiв бiльш нiж достатньо, аби постачальник, який виписав податкову накладну, зник у невiдомому напрямку. Вiдтак довести факт безтоварної поставки або просто виведення коштiв контролюючим органам доволi складно. Податкова мала два варiанти вирiшення цiєї проблеми, якi вона перiодично намагалася або "протягнути" через парламент за допомогою депутатiв, або просто ввести в дiю постановою Кабмiну. Перший - обмеження термiну дiї податкових накладних трьома мiсяцями. Другий - внесення факту подачi "старих" накладних у перелiк пiдстав для виїзної позапланової перевiрки. Таким чином, у кодексi вiдображений певний компромiс. 5. Поетапне запровадження розширення реєстру податкових накладних. Податковий кодекс детально регламентує реєстрацiю податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних. Тiльки внесена у Єдиний реєстр податкова накладна є пiдставою для включення "вхiдного" ПДВ до податкового кредиту. Розширення реєстру буде вiдбуватися поетапно: понад 1 мiльйон гривень пiдлягають реєстрацiї з 1 сiчня 2011 року, понад 500 тисяч гривень - з 1 квiтня 2011 року, понад 100 тисяч гривень - з 1 липня 2011 року, понад 10 тисяч гривень - з 1 сiчня 2012 року. Податкова накладна, у якiй сума податку на додану вартiсть не перевищує 10 тисяч гривень, не пiдлягає включенню у Єдиний реєстр. Обов`язковою залишається вимога надання платниками разом з декларацiєю копiй реєстрiв в електронному виглядi. Теоретично Єдиний реєстр повинен сприяти бiльш оперативному виявленню фактiв ухиляння вiд сплати та мiнiмiзацiї сплати ПДВ через зiставлення даних платника податку та його контрагентiв. Однак на практицi це ускладнить адмiнiстрування i збiльшить вiдповiднi затрати пiдприємств, якi в Українi i так однi з найвищих у свiтi. Крiм названих обмежень, кодекс вiдчутно розширив права контролюючих органiв. Здавалося б, документ мiстить достатньо iнструментiв для збiльшення доходiв бюджету вiд сплати ПДВ вищими темпами, нiж це дозволяє зростання економiки. Однак, згiдно з бюджетом-2011, очiкування уряду стосовно ПДВ досить помiрнi. Загальнi надходження вiд його сплати мають зрости лише на 3,4%. З урахуванням iнфляцiйного чинника, в умовах зростання ВВП на 4,5% i промислового виробництва на 6%, реальнi доходи з ПДВ взагалi знизяться. Одна з причин - двократне зростання у 2011 роцi обсягiв вiдшкодування цього податку. Оскiльки уряд прогнозує лише 10-вiдсоткове зростання експорту при стабiльностi гривнi, то збiльшення обсягiв вiдшкодування, очевидно, обумовлене намiром уряду повнiстю погасити нинiшнiй борг з ПДВ i частково погасити ПДВ-облiгацiї. Цiкаво, що при зростаннi iмпорту уряд очiкує зниження як реальних, так i номiнальних доходiв вiд iмпортного ПДВ, проте зростання - вiд внутрiшнього. Це може свiдчити, що фiскальна ефективнiсть у 2011 роцi буде пiдвищуватися, у першу чергу, за рахунок боротьби з внутрiшнiми схемами мiнiмiзацiї оподаткування. Загалом, якщо очистити розрахунки вiд "додаткових затрат" бюджету на виплату боргiв з вiдшкодування ПДВ минулих перiодiв, то доходи з даного податку у 2011 роцi номiнально зростуть на 16% порiвняно з 2010 роком, реально - майже удвiчi менше. За умови високих прогнозованих темпiв вiдновлення економiки, пiдвищення фiскальної ефективностi ПДВ, що має забезпечити не економiка, а боротьба з мiнiмiзацiєю оподаткування, може виявитися не таким вже й вiдчутним.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Мини-холодильники - практичное решение для дома
 2. Полноценный ремонт материнской платы
 3. Популярное казино ПокерМатч и его предложения
 4. PM casino - обзор слотов и бонусов этого казино
 5. Обзор онлайн казино Вулкан 777 Украина play-casino-vulkan.com.ua
 6. Pointloto возглавил рейтинги казино Украины
 7. Букмекерская контора и казино на одном сайте Вулканбет
 8. Мини-холодильники - практичное решение для дома
 9. Бонус после регистрации от клуба СлотоКинг
 10. Полноценный ремонт материнской платы
 11. Париматч онлайн казино привлекает обширностью своей бонусной программы
 12. Замена уплотнительной резины: как продлить срок службы оконных систем
 13. Что дает использование водосточной системы для дома?
 14. Важность выбора онлайн казино с быстрым выводом денег
 15. Особенности эксплуатации и настройки универсальных ПДУ
 16. Стоит ли перевозить мебель самостоятельно
 17. Красивая и эстетичная виниловая плитка для жилых и нежилых пространств
 18. Что нужно знать об оформлении визы в Великобританию
 19. Букмекерская контора с большим перечнем предоставления азартных услуг
 20. Как выбрать надежные слоты на деньги?
 21. Внутренняя обшивка балкона. Создавайте уют и атмосферу с помощью профессиональных услуг по отделке
 22. Мнение опытных игроков о казино Слотокинг полностью совпадаетРазместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта