Объект
Партнер
Пользователь
Новость
Отдел продаж
10:00-19:00, пн-пт
- сейчас нерабочее время -
093 255 000 9
+380932550009
+380932550009
Контактный e-mail
Реквизиты Оплата
Тарифы - рассылка
Тарифы - баннеры
Подробнее Подробнее Подробнее
Главная / Недвижимость - Новости  / Самые интересные

Чому саме долар став свiтовою валютою!

1.06.09  
На межi тисячолiть вiд 40 до 60% фiнансових операцiй у свiтi обчислювалися у доларах. Понад 50 рокiв долар був головною одиницею нацiональних валютних резервiв – зараз на нього припадає до двох третин валютних запасiв. Чому саме долар став свiтовою валютою, i чи втримає вiн це звання пiд час нинiшньої свiтової кризи?
Что Вы об этом думаете ? Сказать
Грошi рухають свiтом. Споконвiку i до кiнця 19 столiття головною свiтовою валютою було золото, а нацiональнi грошовi одиницi лише вiдбивали вмiст дорогоцiнного металу. Проте на початку 20 столiття видобуток золота припинив покривати потреби iндустрiального розвитку, колонiальної системи, полiтичнi змiни, i, нарештi, Перша Свiтова вiйна остаточно пiдiрвала “золотий стандарт” валют бiльшостi розвинених країн свiту. Згодом вiдсутнiсть якогось iншого стандарту чи мiрила спричинила безлад у свiтовiй торгiвлi, що, разом iз кризою виробництва i споживання, стало однiєю iз головних причин Великої депресiї 30-х рокiв. Багато оглядачiв, коментуючи пiдсумки лондонського саммiту Великої двадцятки, що вiдбувся минулого тижня, згадують iншу лондонську зустрiч – 1933 року, коли керiвники провiдних країн свiту могли покласти край безладу в економiцi та вiдновити економiчне зростання. Але тодi серед цих країн не було жодного лiдера, який мав би сили i бажання наполягти на своєму баченнi виходу iз кризи. США – найбiльша економiчна потуга у свiтi пiсля Першої Свiтової вiйни, - були знесиленi Великою депресiєю, Британiя, Францiя та Нiмеччина були як нiколи роздiленi, i зустрiч у Лондонi завершилася нiчим. Чи радше, як зазначають експерти, ця конференцiя стала ще одним кроком на шляху до Другої Свiтової вiйни. Але пiд час вiйни все змiнилося – американську промисловiсть було вiдроджено завдяки величезним вiйськовим замовленням, iнфраструктура країни, на вiдмiну вiд усiх європейських держав, не була ушкоджена, а сховища Форт Ноксу та сейфи американських банкiв були заповненi європейським золотом, тодi як сама Європа була вщент зруйнована i знекровлена. Ще до завершення вiйни США були готовi розповiсти свiтовi про новий пiслявоєнний порядок. У розкiшному курортному мiстечку Бреттон Вудз, як i у Сонячнiй долинi не мiг не лунати Гленн Мiллєр та його оркестр. Саме за назвою цього мiстечка у свiтi пам’ятають 3 лiтнi тижнi 1944 року, якi визначили повоєнну економiчну систему, хоча офiцiйно цю зустрiч, у якiй взяли участь 730 делегатiв iз 44 країн свiту, називалася Конференцiєю Об’єднаних нацiй з монетарних та фiнансових питань. Саме у Бреттон Вудзi було вирiшено прив’язати всi нацiональнi валюти свiту до долара, а вже сам долар – до золота. Унцiя золота коштувала 35 доларiв. Почалася ера долара як свiтової валюти. Цьому сприяла поява двох потужних мiжнародних iнституцiй – Мiжнародного валютного фонду, який мав забезпечувати стабiльнiсть свiтового валютного ринку, та Мiжнародного банку реконструкцiї та Розвитку, згодом Свiтового банку, про заснування яких також було домовлено у Бреттон Вудзi. Провiдний британський економiст Джон Кейнс, що був одним iз ключових учасникiв конференцiї, назвав її рiшення доленосними, навiть попри те, що у пiдсумкових документах бiльшiсть його пропозицiй програли пропозицiям американського економiста Гаррi Уайта. “Нiколи ще ми не були свiдками настiльки далекосяжних i масштабних пропозицiй, якi б забезпечували робочi мiсця зараз i гарантували зростання виробництва у майбутньому. Наша робота у Нью Гемпширi у оточеннi прохолодних лiсiв i гiр була тихою i непомiтною. I я не певен, що свiт зараз розумiє, якi великi речi нинi тут народжуються. ” Пiсля завершення вiйни успiх Бреттон Вудзу було посилено i закрiплено новою американської зовнiшньою iнiцiативою – Планом вiдновлення Європи, або ж Планом Маршалла. Цей план Джордж Маршалл, тодi Державний секретар США представив у своєму виступi 5 липня 1947 року у Гарвардському Унiверситетi. Його промова починалася словами, якi могли бути сказанi i сьогоднi: “Говорячи серйозно, у мене немає потреби нагадувати вам, джентльмени, що ситуацiя у свiтi є дуже серйозною. Це є очевидним для будь якої освiченої людини. Гадаю, що складностi цiй проблемi додає i те, що весь масив фактiв i даних, якi надають населенню преса i радiо, не дозволяє пересiчнiй людинi скласти ясне уявлення про глибину проблеми. ” Згiдно iз планом Маршалла, вiд 1948 до 1954 року США надали 16 країнам Захiдної Європи 17 мiльярдiв доларiв фiнансової допомоги, велика частка якої пiшла на закупiвлю американських харчiв, технiки, оплату працi фахiвцiв. Iз 13 мiльярдiв допомоги, видiленої до 1951 року, 3.4 мiльярди доларiв пiшли на закупiвлю сировинних товарiв iз США, 3.2 мiльярди на американськi харчi та добрива, 1.9 мiльярдiв – на обладнання та машини, 1.6 мiльярдiв – на паливо. Але цi iнвестицiї зробили свою справу – повоєнна економiка Європи почала вiдновлятися темпами, якi у деякi роки сягали до 35%. Крiм того, покликанi стимулювати мiжнародну торгiвлю, Бреттон-Вудськi угоди також зробили свою справу, i пiд кiнець 50-х золотих запасiв США не стало вистачати для забезпечення долара. Проте спроби зберегти золоте наповнення американської валюти тривали ще близько десяти рокiв. Тим часом гонка озброєнь i холодна вiйна iз радянським блоком, В’єтнамська вiйна, призвели до стрiмкого зростання державних витрат, iнфляцiї та значно послабили долар. Кiлька країн одночасно, зокрема, Британiя i Францiя, почали вимагати обмiну доларiв iз своїх резервiв, на золото. Користуючись нестабiльнiстю валютного ринку, спекулянти намагалися отримати свою частку прибуткiв. Все це призвело до того, що президент Ричард Нiксон був змушений фактично денонсувати Бреттон-Вудськi угоди. Його промова 15 серпня 1971 року, у якiй вiн оголосив тримiсячний мораторiй на пiдвищення зарплат та контроль над цiнами, 10% додатковий податок на iмпорт, i, найважливiше, вiдмовився вiд вiльної конвертацiї доларiв на долото, згодом дiстала назву “нiксонiвський шок” “Останнiми тижнями спекулянти оголосили справжню вiйну американському долару. Мiцнiсть нацiональної валюти витiкає iз мiцностi нацiональної економiки. А американська економiка є набагато сильнiшою, анiж будь-яка iнша у свiтi. Вiдтак, я вiддав розпорядження мiнiстру фiнансiв вдатися до необхiдних крокiв, аби захистити долар вiд спекулянтiв. ” До того ж, США почали втрачати статус першої i беззаперечної економiчної потуги у свiтi – зростання у Європi та Японiї вiдбувалося швидшими темпами. Проте i пiсля кризи початку 70-х свiт все одно не вiдмовився вiд долара. Бiльшiсть фiнансових чи торгiвельних розрахункiв у свiтi i надалi вiдбувалися чи обчислювалися у доларах, а вiдтак, долар де-факто залишався свiтовою валютою. У 80-х частковою замiною долару вважали японську iєну, згодом, у 90-х почали говорити про євро, але i тут на завадi стояли не тiльки економiчнi мiркування, але й небажання країн мати переваги, але й нести вiдповiдальнiсть, що нинi покладено на США. Нового дихання долару як свiтовiй валютi, так i створених у Бреттон Вудзi МВФ та Свiтовому банку надав розпад Радянського Союзу. Вiдкриття кордонiв i ринку, гiперiнфляцiя початку 90-х, мiжнародна фiнансова допомога всiм колишнiм радянським республiкам зробили долар найстабiльнiшим та найбажанiшим засобом розрахункiв на всьому пострадянському просторi, а iм’я директора-розпорядника МВФ Мiшеля Камдесю увiйшло у кожен дiм. Про нього навiть складали пiснi у КВН – гумор був зрозумiлий для всiх громадян СНД. Але криза кiнця 90-х знову дещо пiдiрвала авторитет iнституцiй, створених у Бреттон Вудзi – МВФ, Свiтового банку, а вихiд на свiтову сцену нових економiчних гравцiв – Китаю, Iндiї, Росiї – почав пiдривати авторитет долара як свiтової валюти. Ще у серпнi 2007 року двоє китайських вчених запропонували керiвництву країни продати частину доларiв iз валютних запасiв Китаю, аби обвалити курс долара, i припинити тиск американської адмiнiстрацiї на Китай iз метою примусити Пекiн змiцнити курс юаня, i у такий спосiб ускладнити китайський експорт. На них звернули увагу, проте залишили без вiдповiдi. Але це було до початку економiчної кризи. Тодi американськi ринки зростали шаленими темпами, i виглядали локомотивами фондових та фiнансових ринкiв у всьому свiтi. Проте iз крахом спочатку iпотечного, а згодом фiнансового та фондового ринкiв у США впродовж двох останнiх рокiв, ставлення до заяв китайського керiвництва змiнилося, адже саме Пекiну належать американськi державнi цiннi папери на загальну суму у майже 740 мiльярдiв доларiв. Китай також має найбiльшi у свiтi валютнi резерви у понад трильйон доларiв. А тому нещодавнi заклики прем’єр-мiнiстр Китаю Вен Жiбао до адмiнiстрацiї США зробити все можливе, аби зберегти безпечнiсть американських цiнних паперiв, що належать Китаю, були сприйнятi серйозно: “Ми занепокоєнi безпекою наших активiв, i я би хотiв закликати США зробити все можливе, аби захистити китайськi iнвестицiї у американськi державнi папери. ” Крiм того, наприкiнцi березня цього року голова китайського центробанку Чжоу Сяочуань у статтi, оприлюдненiй на сайтi банку, закликав вiдмовитися вiд долара, як свiтової валюти, i перейти до нової системи розрахункiв, заснованiй на використаннi спецiальних прав запозичення - кошику валют, що складається iз долара, євро, фунта стерлiнгiв та iєни, яким користується МВФ. Як вважає китайський посадовець, тодi глобальна економiка менше залежатиме вiд полiтики окремих країн, особливо, якщо до кошику додати валюти iнших країн свiту iз потужною економiкою. Цi пропозицiї знайшли жваву пiдтримку в Росiї, яка вже якийсь час просуває iдею розрахункiв за росiйськi енергоносiї у росiйських рублях. Порада порушити питання про майбутню свiтову валюту навiть мiстилося у пропозицiях росiйської делегацiї до лондонського саммiту Великої 20. “МВФ має отримати завдання дослiдити доречнiсть розширення кошику валют,... а також формування нової наднацiональної валюти для використання у мiжнародних розрахунках. ” Цей “вiтер зi Сходу” викликав миттєву i жваву реакцiю у Вашингтонi. Президент США Барак Обама заперечив нагальну потребу у запровадженнi нової свiтової валюти: “Не думаю, що зараз є потреба у свiтовiй валютi. Долар є надзвичайно мiцною грошовою одиницею, за якою стоїть потужна економiка та стабiльна полiтична система. ” Мiнiстр фiнансiв США Тiмотi Гайтнер також вiдкинув можливiсть того, що у найближчому майбутньому долар втратить статус свiтової валюти. Крiм того, голова Свiтового банку Роберт Зеллик заявив, що довiра до долара як свiтової валюти грає ключову роль у iнвестицiях, покликаних вiдновити зростання свiтової економiки. До того ж, у доларах номiнуються i всi свiтовi цiни на нафту, i перехiд на якiсь iншi розрахунки видається досить складною справою. У мiцнiсть долара вiрять i в Українi – голова Ради Нацiонального Банку Петро Порошенко вважає, що попри всi труднощi, якi нинi переживає американська економiка, вона все одно залишається найпотужнiшою у свiтi, а вiдтак, долар ще довго виконуватиме роль свiтової валюти.

 

www.realt5000.com.ua
Новости, по теме:

 

comments powered by Disqus


 1. Как правильно выбрать этаж
 2. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 3. Установка программного обеспечения на ПК
 4. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 5. Как правильно выбрать этаж
 6. Как прописка в Украине поможет иностранцу?
 7. Установка программного обеспечения на ПК
 8. Какой полотенцесушитель выбрать — электрический или водяной. Рекомендации компании Трубер
 9. Польза влажности воздуха для детей
 10. Гарантированно оригинальная клинкерная продукция от европейских производителей
 11. Выбор нагревательного кабеля для обогрева трубопроводной сети
 12. Гарантированно качественный демонтаж внутренних стен - оперативно и недорого
 13. Большой выбор видеослотов от лучших разработчиков игрового софта
 14. С помощью качественно выполненного надежной студией doodle video можно значительно продвинуть свой бизнес
 15. PM Casino предлагает своим посетителям большой выбор захватывающих слотов
 16. Клуб Multi Gaminator подарит геймерам много приятных развлечений
 17. Создание сайтов под ключ на выгодных условиях
 18. Репутационно хорошо известная и надежная букмекерская контора с высокими коэффициентами
 19. Как осовременить свое жилье: несколько практических советов
 20. Лучшие бронированные двери Украины: где заказать?
 21. Напольное покрытие из мрамора: разновидности, последовательность выполнения работ
 22. Межкомнатные двери и стиль
 23. Интернет-казино Золотой Кубок: регистрация, вход в личный кабинет
 24. Строительство заборовБаза прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!

Разместите объекты — Бесплатно!

Панель управление своими объектами с фото. Неограниченный период размещения!

1
База прямых хозяйских и без комиссии

Самая низкая в Украине цена за полную базу!
©2004-2012 «Недвижимость 5000» — Рекламно-Информационный Портал
О компании | Карта сайта