خط به نقل از کیف مدرسه معاینات پزشکی توسعه یافته از 1 اکتبر تا پایان
پاییز ، گفت : معاون اول KSCA Irena Kilchytska . این اطلاع
امروز .

فراخوان وزارت بهداشت معرفی یک معاینه پزشکی اجباری از هر دانش آموز به
تعیین گروه که به شدت از کلاس های تربیت بدنی می شود
اختصاص داده است. هوشیاری چنین است که با مرگ رخ داده است که در گذشته در ارتباط
سال در کلاس های تربیت بدنی .

Share This Post: