در ساخت و ساز از مقامات راه آهن قصد به صرف بیش از
$ 8000000000

سعید حسین ، القاعده ، Nuva اجرایی اتحادیه راه آهن ، که
ارائه خدمات مشاوره برای پروژه ، ساخت و ساز آغاز خواهد شد
در اواخر سال 2010 و پنج تا هشت سال . مناقصه ها و مزایده به پیدا کردن پیمانکاران
برگزار خواهد شد در اوایل سال آینده . طول خط راه آهن جدید
جاده در امارات متحده عربی را به 1100 کیلومتر ، با توجه به کسب و کار عربستان . مشخص
پروژه بخشی از سیستم راه آهن transaraviyskoy که به لینک
عرب کشورهای خلیج فارس . این است که برنامه ریزی شده به ساخت 2017
سال است. سرمایه گذاری در این پروژه در $ 20 - 25000000000 برآورد

Share This Post: