وزارت اقتصاد منتشر شده پیش نویس قطعنامه "در ساز و کارهای اجرای
جلوگیری از استفاده از ورشکستگی شرکت های دولتی
و شرکت های مجاز که در آن سهم سرمایه از مالکیت دولتی
از 25 درصد ، با توجه به خصوصی سازی سایه خود . "

این پروژه برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های مصنوعی از دولت است.
وزارت پیشنهاد برای تقویت قدرت از وزارت امور خارجه از ورشکستگی :
ماموران خود را به دولت در جلسات هیئت نمایندگی
طلبکاران ، و تصویب برنامه های سازماندهی مجدد و موافقت نامه های بین المللی خواهد شد سازگار
با بخش و کابینه ، با توجه به کومرسانت ، اوکراین است. بازرسی
دو سال گذشته نشان داد 42 مورد از عمل را به
ورشکستگی ، ورشکستگی های ساختگی 19 و 18 مورد پنهان سازی ماهیت ورشکستگی .

Share This Post: