امروز امضا توافق نامه در رژیم بدون ویزا بین اوکراین
و برزیل .

این بود که توسط رئیس جمهور ویکتور یوشچنکو در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام کرد
با رئیس جمهور جمهوری فدراتیو برزیل لوئیز ایناسیو از لولا دا سیلوا ،
UNIAN . رئیس جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد از امضای
آرایش برای اطمینان از یک پرواز مستقیم بین دو کشور . مستقیم
پرواز قرار است در شش ماه باز است. پرواز خواهد شد
سه بار در هفته .

Share This Post: