40 ، 3 درصد از پاسخ دهندگان بر این باورند که مجلس به طور کامل پوشش داده شده با فساد ،
42 ، 2 درصد بر این باورند که به اندازه کافی آن است که مشترک ، 10 ٪ گفت که مجلس
تنها موارد فساد ، بلاتکلیف 7 ، 2 ٪ و تنها وجود دارد
0 ، 3 ٪ از پاسخ دهندگان احساس کردند که فساد در BP تقریبا هیچ .

Share This Post: