رئيس جمهور ویکتور یوشچنکو مطمئن است به برگزاری انتخابات زودرس به Verkhovna
Rada پس از انتخابات ریاست جمهوری . او از این در دیدار با روشنفکران است.

او در روشنفکران به نام به ادامه کار برای ترویج
ایده های ملی و اروپا از انتخاب. "من نه تنها به اتصال به کار
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ، بلکه با انتخابات مجلس ، که به
خواهد شد که بخشی جدایی ناپذیر در ماه های آینده "، -- به نقل از proUA کلمات آن است.

Share This Post: