او همچنین گزارش داد که این کمیته در حال حاضر در حال توسعه و مناقصه
آنها به شرکت است. " این کمیسیون در حال حاضر توسعه یافته دات کام
و آنها را به شرکت های صاحب فن آوری تولید " سوخت " به کارگردانی
برای رآکتورهای ما ، " -- گفت : وزیر Prodan همچنین گفت که به دعوت .
ارسال شده به دو شرکت -- شرکت روسی "عناصر سوخت " و آمریکا
وستینگهاوس .

Share This Post: