در منطقه ، افسران پلیس Rivne در معرض نمایندگی رسمی
اوکراین شرکت خارجی و جاده ها در این سرویس
مناطقی که به طور غیر قانونی به دست آورده تعمیرات جاده 640،000 UAH .

در این خدمات را فشار دهید و از وزارت امور داخلی اوکراین گزارش شده در آن شناخته شد ، با اشاره به
فرد در بازسازی از یک بزرگراه پیام کیف -- ریز ریز کردن
در چارچوب برنامه دولتی از آماده سازی و برگزاری
بخش نهایی جام اروپا 2012 ، جعلی
اعمال پذیرش ، که بیش از حد حجم و ارزش ، از باعث
وزارت امور خارجه از خسارات در مقدار 640 000 UAH . دفتر منطقه ای دادستانی آغاز
پرونده جنایی در زمینه جنایات در زیر قسمت 2 ، بخش 2 و st.364
st.366 ( سوء استفاده از قدرت و یا دفتر و جعل خدمات)
قانون اوکراین ، می نویسد proUA .

Share This Post: