Rada Verkhovna تا به یک توافق با بانک جهانی برای وام در مقدار تصویب
$ 60000000 برای فاز دوم بازسازی نیروگاه های برق آبی اوکراین .

برای تصویب پیش نویس قطعنامه№ 313 نماینده رای دادند و در 0169 برای
حداقل 226 . در تصمیم خود در مجلس تصویب مربوطه
توافق نامه توسط وزارت سوخت و انرژی و برادران وارنر در تاریخ 3 فوریه امضا کرد.
توجه داشته باشید ، فوریه 3 ، وزارت انرژی و برادران وارنر امضا توافق نامه به ارائه
dopfinansirovaniya پروژه بازسازی برق آبی اوکراین . در داخل
فاز 2 این پروژه برنامه ریزی شده برای بازسازی و 3 آبی
Dnieper HPP - 2 نیروگاه برق آبی و Kremenchug .

Share This Post: