درباره 130.000 اوکراینی را گواهی دولت برای برخی از دلایل را دریافت نکرده است

از همان آغاز ، برنامه های کاربردی شهروندان صادر و اعطا می 22 ، 4000 دولت
عمل به جای گواهی . در اوکراین ، 6 ، 91 میلیون نفر از شهروندان حق دارند
سهم زمین . از این تعداد ، 99 درصد گواهی اهدا شد. در حال حاضر ، با توجه به
6 ، 32 میلیون از دولت عمل می کند در مالکیت زمین .
اما تا کنون ، بیش از 62،000 شهروندان توسط یک میراث نیست دفتر اسناد رسمی صادر شده
گواهینامه ، مدارک و اسناد 40،000 مردم در روند نوسازی هستند
حقوق ارث ، تقریبا در 25 ، 3 هزار نفر تمایلی به تغییر گواهی
اقدامات دولت ، 2 ، 1 هزار نفر را تغییر محل اقامت خود و چپ
در خارج از کشور . بنابراین ، از صدور دولت عمل می کند به جای گواهی
شهروندان که ابراز تمایل به آنها را جایگزین ، در واقع ، کامل شده است.

Share This Post: