کابینه تایید مفهوم دولت اجتماعی و اقتصادی
برنامه برای ارائه به شهروندان با مسکن در سال 2009-2016 ، طراحی
وزارت توسعه منطقه ای و ساخت و ساز .

به گزارش سرویس مطبوعاتی Minregionstroya . مفهوم ارائه می کند
توسعه اصول مشترک ارائه شهروندان با مسکن ، توقف تدریجی
عمل از ارائه مسکن رایگان. همچنین برنامه ریزی برای رفتن به حمایت دولت
تامین مسکن از طریق شرکت های مشترک از شهروندان و دولت
در تامین مالی ساخت یا خرید مسکن . مفهوم نیز فراهم می کند
که در طول توسعه نرم افزار های مناسب خواهد شد به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل
مسکن از تمام دسته از افرادی که به آن تحت عنوان
دریافت از طریق بودجه ، به منظور اعمال روش های رایج
برای حل مشکل مسکن است.

Share This Post: