مقامات دوباره در حدود قیمت چیز بی ارزش ... این بار ما در حال صحبت کردن در مورد صحبت کرد.
خاک اوکراین . کمیته دولتی برای منابع زمین
در نظر دارد در سال جاری به منظور تعیین ارزش بالقوه از زمین . گفت
معاون Globalist دولت کمیته آنتون Tretyak دیروز در یک جلسه .

به گفته وی ، این آژانس قصد دارد به شکل گیری کامل از توان بالقوه
ارزش از زمین به عنوان یک منبع به منظور فراهم نمودن هزینه بالاتر
زمین . Tretyak توضیح داد که هزینه از زمین به عنوان سرمایه های طبیعی است
دو جزء -- طبیعی و معنوی ، که به نگرانی های سازمان
فروش زمین . "ما به منظور ارزیابی زمین به عنوان یک منبع طبیعی ، برای تعیین
پتانسیل طبیعی آن است. هنگامی که ما در مورد سرمایه گذاری بحث ، در نظر گرفتن
این پتانسیل "، -- او گفت. بنا به برآوردهای معاون وزیر ، هزینه طبیعی
ظرفیت از زمین می تواند به 70-10 برابر بیشتر از ارزش بازار آن است.

Share This Post: