تقاضا برای این اشیاء در بخش املاک و به بازار واقعی در بوداپست
ساخته شده در سه ماهه دوم سال 2009 ، 30 ، 2 هزار متر مربع . متر است ، که 63 ٪ کمتر در مقایسه با
به دوره مشابه سال گذشته است.

در آوریل ، ژوئن سال جاری در پایتخت مجارستان معرفی شد 44000
مربع است. متر از صنعتی و فضای انبار . تعداد کل آنها در
به 1 ، 5 میلیون فوت مربع . متر در نتیجه تقاضای ضعیف و اضافه عرضه
میزان فرصت های شغلی qoq با 22 افزایش یافت ، 6 ٪ تا 24 ٪ 4
به گفته املاک اروپا واقعی . با این حال ، تحلیلگران CB ریچارد الیس ،
انجام این مطالعه خوشبین هستند . به نظر آنان ، حجم
عرضه خواهد شد در پایان 2009 کاهش -- اوایل سال 2010 ، خواهد شد از همه کامل
یک پروژه . بنابراین ، ج اوایل سال آینده ، تعداد خالی صنعتی
و مناطق ذخیره سازی کاهش خواهد یافت.

Share This Post: