در منطقه کیف توسط مقامات یکی از شوراهای روستا در معرض
ماکاروف منطقه . آنها باعث صدمه به جامعه ارضی از $ 1 ، 5
میلیون تومان .

در منطقه کیف توسط مقامات یکی از شوراهای روستا در معرض
ماکاروف منطقه . آنها باعث صدمه به جامعه ارضی از $ 1 ، 5
میلیون تومان . مقامات دو سال پیش جعلی یک تصمیم مشخص شده توسط این روستا جلسه شورای
و از طرح زمین های ذخیره با مساحت 12 1 هکتار حذف شده است. دفتر دادستانی
ماکاروف منطقه دادرسی جزایی برای سوء استفاده از قدرت نهاد
و یا موضع رسمی و جعل اسناد رسمی ، گزارش خدمات مطبوعاتی وزارت
کشور .

Share This Post: