امروز ، نخست وزیر اوکراین یولیا تیموشنکو برای شرکت در مراسم
تحویل سفارشات برای آپارتمان به کارکنان وزارت امور داخلی اوکراین
Boyarka ، منطقه کیف .

این " Glavred " گزارش شده بود به دفتر روابط رسانه ای دبیرخانه
کابینه وزیران .

Share This Post: