در طول بحران مالی ، مردم از بانک های اوکراین ، گرفته شده در حدود 90
میلیارد . نخست وزیر یولیا تیموشنکو در مصاحبه با سه
کانال.

"مردم از بانک ها از سپرده های خود را گرفته بودند و یک تشک در خانه قرار داده
بانک. این یک تراژدی برای دولت است. این پول از اقتصاد واقعی خارج
درمان . بانک ها نمی توانند وام " -- گفت : نخست وزیر .
"اگر مردم پول خود را در سپرده گذاری در بانک نمی گرداند ، ما یک منفی
. 90000000000 UAH از اقتصاد خارج ، " -- او گفت : باید توجه کرد .
که پس از فرمت از مهلت قانونی از صدور سپرده برای 6 ماه پر از مردم
تعیین به طور کلی تمام پول خود را از تمام بانک ها را .... پیش از این ،
اوکراین تیموشنکو خواستار نگه داشتن پس انداز خود را در عمومی
بانک ها و توصیه به بانک را انتخاب کنید که ارائه پایین ترین
سود متعلق به سپرده . من تعجب می کنم چرا مردم را تشویق به
بانک پول ، برای هیچ چیز ؟

Share This Post: