دانشگاه شهید بهشتی در یکی از کارخانه های برودتی ، واقع در Brovary
کیف منطقه از منطقه ، 237 تن کالای قاچاق در بر داشت عام
گوشت .

با توجه به UNIAN ، در مورد آن در یک جلسه مطبوعاتی در کیف گزارش
رئیس مرکز مطبوعات از دانشگاه شهید بهشتی مارینا Ostapenko . به گفته او ، بز سمت ،
گوشت خوک و سایر محصولات حیوانی را بدون اسناد مربوط به
و گواهی در فریزر ذخیره می شود. در منشاء گوشت صحبت تنها
نام تجاری کشورهای صادرکننده . با توجه به Ostapenko ، حذف مواد خطرناک .
انبارها با قاچاق کالا مهر و موم ، بررسی گسترش داده است.

Share This Post: