برای شش ماه اول سال جاری اوکراین در میان بدترین
شاخص تولید صنعتی از کشورهای مستقل مشترک المنافع . ما از دست داده اند یک سوم از حجم .

و ، به گفته کارشناسان ، هیچ دلیلی برای صنعت وجود دارد
مقدار از این در آینده نزدیک افزایش یافته است. تنها عامل است که می تواند
حرارت گیاهان -- بازسازی صادرات . اما برای ورود به بازارهای خارجی
نیاز به یک کیفیت جدید و محصولات نوآورانه . نظر به
UBR ولادیمیر Lanoviy ، رئيس جمهور از مرکز اصلاحات بازار : "اگر می امیدوار کننده وجود دارد
بازار و شرکت ما می تواند کسب و کار نشان می دهد دولت قصد دارد خروج
برای محصولات جدید ، دولت باید رویکرد برنامه آغاز خواهد شد ،
به ویژه ، تضمین بازگشت سریع به آنها را از مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر
شد سرمایه ، تخفیف های خاص ، مالیات ، و یا از طریق تسریع
کاهش ارزش "

Share This Post: