Вкупната цена на изградбата во САД падна во јули 2009 година
10 , 5% во текот на претходната јули.

Просечната годишна стапка е сезонски прилагоден $ 958.000.000.000 во
јануари- јули, изградба обем е намален за 11 4% во споредба со истиот
период минатата година и изнесува во монетарна смисла , $ 543 , 8 милијарди
За јуни просечната трошоците за изградба се намали во јули
на 0, 2%. Во делот на приватниот изградба на оваа бројка се зголеми
на 0, 1 %, а во еден сегмент од јавната инфраструктура и објекти се намалува
на 0, 7% , на недвижности канал. Еден од клучните фактори
влијание на намалување на трошоците за изградба беше да се намали обемот
изградба . Потсетиме дека во јули бројот на станбени единици во изградба , а бројот на
издадени дозволи за изградба , како , падна со годишна стапка
37 , 7% и 39 4 %, соодветно.

Share This Post: