ในเดือนมิถุนายน ประชากร ของยูเครน ลดลงเป็น 0, 03 %, หรือ 15, 4
เมื่อเทียบกับ เดือนพฤษภาคมและ วันที่ 1 กรกฎาคม คือ 46 029 , 3,000 คน
นี้ถูก ตามประกาศ คณะกรรมการ สถิติ แห่งรัฐ ผ่าน ยูเครน
ข่าว

ประชากรในเมือง เมื่อ July 1, 31 คือ 531, พันคน ,
ที่ 0, 03 %, หรือ 10, 7000 คน เมื่อเทียบกับ วันที่ 1 มิถุนายน การเกษตร
-- 14 498, 2,000 คนซึ่ง อยู่ที่ 0 , 03 %, หรือ 4, 8000 น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับ เดือนก่อนหน้า รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม จำนวน
ประชากร ของยูเครน ลดลงเป็น 0 , 04 %, หรือ 16, 7000 คน เมื่อเทียบกับ
ถึงเมษายน และ วันที่ 1 มิถุนายน 46 044 , 7,000 คน ถูก ในปี 2008
, ประชากร ของยูเครน ลดลงเป็น 0 , 5%, หรือ 229, 0000
เมื่อเทียบกับ จุดเริ่มต้น ของปี ตาม สำมะโนประชากร ยูเครน ,
ดำเนินการใน เดือนธันวาคมปี 2001 ประชากรเป็น 48 415, 5
พัน ที่ 32 538,000 คน -- ประชากรในเมือง , 15 877 , 5
พันคน -- ชนบท

Share This Post: