Bộ Giáo dục và Khoa học, đã bị tước giấy phép 20 trường đại học , ngành đại học
kể từ đầu năm , cho biết Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Alexander
Grebelnik .

Grebelnika theo , Bộ sẽ tiếp trong công việc tương lai
để xác định các trường không đáp ứng mức độ đồng ý công nhận .
Ông cũng cho biết trong chiến dịch giới thiệu hiện tại cho nóng
Bộ đường dây điện thoại đã nhận được khoảng 3.000 công dân
về tham nhũng.

Share This Post: