Ở Ukraine , Luật № 1646 - VI "Về việc thiết lập một mức lương sống
và mức lương tối thiểu " Các tài liệu được công bố trên tờ " Tiếng nói .
Ukraine " .

Các tài liệu , được thông qua bởi Quốc hội vào ngày 20 tháng 10 năm 2009 , bộ
sinh hoạt phí tối thiểu cho mỗi người mỗi mesyatss 01 tháng 11 năm 2009 -
với tốc độ UAH 701 từ tháng 1 2010-825 UAH từ tháng 1-839 USD, với
Ngày 01 tháng 7 - 843 UAH , từ tháng 1-861 USD, từ tháng 1-875 UAH . tối thiểu
tiền lương được thiết lập với số lượng như vậy, từ ngày 1 Tháng Mười Một năm 2009 -
744 UAH từ ngày 01 tháng một năm 2010 - UAH 869 , từ tháng 1-884 USD, từ tháng 1 -
888 USD, từ tháng 1-907 USD, từ tháng 1-922 UAH . Ngày 30 tháng 10 Yushchenko
, nói với các phóng viên rằng ông đã ký luật.

Share This Post: