Mức độ mặc định về nghĩa vụ tín dụng, bao gồm cả thế chấp
các khoản vay ở Ukraine đạt 25 %.

Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko cho biết tại một cuộc họp với Chủ tịch
chính quyền nhà nước địa phương . Thanh toán không dùng các khoản vay có nghĩa là ,
Ngược lại, một người nào đó là không thể lấy lại tiền gửi của họ , ông nói thêm
, ông nói. " Vì vậy, chúng ta phải đồng ý về các dịch vụ nhịp điệu nhất
hoạt động và duy trì một cách tiếp cận hợp lý , nơi có một khả năng - kết nối
tái cấp vốn và tái cơ cấu các nguồn lực, "- cho biết tổng thống. " Nó là cần thiết
hãy nhớ rằng cuối cùng sau khi lợi ích của cả hai chủ nợ và con nợ là đơn giản
người " , - Yushchenko nói.

Share This Post: